หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 

   
 
การก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ
 
การส่งเสริม สนับสนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พัฒนาระบบประปา
 
ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง การจราจร และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ
 

   
 
ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย การจัดกิจกรรมวันรัฐพิธีต่าง ๆ
 
ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดสวัสดิการสังคม และการสงเคราะห์
 
การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
การส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพในชุมชน
 

   
 
การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
การส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

   
 
การส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขและสุขภาพ
 
ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และการออกกำลังกาย
 
ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

   
 
การส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
 
การส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ สถานที่ในการปฏิบัติงาน
 
พัฒนาการบริหารงานและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559