หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 


นายพรเทพ วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์


นางสาวชนาภา พูลหน่าย
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางสาวศลิษา แหยมมั่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายกายสิทธิ์ ยศปัญญา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางวิยดา ลาวตุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ


นางวนิดา ทองนุ้ย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวชุลีพร หรั่งเจริญ
นักทรัพยากรบุุคคลชำนาญการ
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ


นางพัชราภรณ์ ศฤงคาร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวจีระพร สุกดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11