หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพรเทพ วิจิตรพงษา
ปลัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
โทร : 055-361097 ต่อ 236
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวชนาภา พูลหน่าย
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 055-361097 ต่อ 222


นางสาวศลิษา แหยมมั่น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 055-361097 ต่อ 201


ว่าที่ร้อยเอกชัยณรงค์ เกตุศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 055-361097 ต่อ 229


นางสาวภคมน หวันมา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 055-361097 ต่อ 226


นายนุกร ผุยพงษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 055-361097 ต่อ 228


นางราตรี บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 055-361097 ต่อ 204