หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์แต่เดิมเป็นชุมชนวัดโบสถ์ มีชื่อเรียกว่า “บ้านตาลโตนด” ด้วยเหตุผลที่มีต้นตาลขึ้นอยู่โดยทั่วไปต่อมามีการสร้างวัด และโบสถ์ ขึ้นบนฝั่งขวาของแม่น้ำแควน้อย จึงเปลี่ยนชื่อจากบ้านตาลโตนดเป็น “บ้านวัดโบสถ์” ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีทั้งหมด 10 ชุมชน ผู้คนในชุมชนมีน้ำใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมน
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลวัดโบสถ์นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 จำนวนวัดในเขตเทศบาลมี จำนวน 5 วัด มีสำนักปฏิบัติธรรม 2 แห่ง ประชาชนในเขตเทศบาลมีความศรัทธาในหลักพระพุทธศาสนา เข้าวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรมกันเป็นประจำ
 
   
โรงเรียน จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนวัดโบสถ์

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒวิทยา)

โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
 
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโบสถ์
 
         

โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
    จำนวน 1