หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคารเคลื่อนย้าย อาคารดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกรถหรือเพื่อการอื่น
การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
การขอรับบริการด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตติดป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
การขออนุญาตประกอบกิจการ
การแจ้งหยุดใช้น้ำประปาชั่วคราว
การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่างๆ เกี่ยวกับอาคาร
การยื่นคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนลำคาญ
ขอรับคำปรึกษาด้านอาชีพ เช่น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
คำขอโอนใบอนุญาต
แจ้งติดตั้งมาตรน้ำประปาใหม่
ชำระค่าขยะมูลฝอย
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ลงทะเบียนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559