หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 44  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 49  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 56  
 
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
ระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207