หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567-2569) เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 26 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 5  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) [ 26 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 3  
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณพ.ศ.2567-2569 เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 26 ม.ค. 2567 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 [ 10 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 93  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 133  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เ รื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนส่วนราชการของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรังปรุงโครงสร้าง [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 63  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) สำหรับ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศก.ถ.เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ประกาศก.ถ.เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศก.ถ.เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศก.จ. ก.ท. และก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ประกาศก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและก่ารรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207