หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
  
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543 [ 8 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2543 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2543 [ 7 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 74  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนจากราษฎรผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2551 [ 26 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมในการเล่นการพนัน พ.ศ.2543 [ 24 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 48  
 
เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ. 2558 [ 24 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 122  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 83  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 94  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 101  
 
  (1)  
   

 
 

 
 

 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11