หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ร่วมใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภา เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และลูกจ้างสำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ประจำปีงบระมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การมอบนโยบายของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือการปฏฺิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)