หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
การคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (มท 0802.4/ว30) 21 ม.ค. 2551
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปี 2551 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว117) 21 ม.ค. 2551
การ ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้แผนการจัดประสบการณ์หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0893.2/ว19) 21 ม.ค. 2551
การ โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534(ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต เดือนมกราคม 2551 ให้แก่ อปท. (มท 0808.3/ว140) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 21 ม.ค. 2551
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชน (การรายงานผลดำเนินการ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว146) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 ม.ค. 2551
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2551 มท 0807.3/ว1122 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 21 ม.ค. 2551
รับสมัครอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 (มท 0809.6/ว132) 18 ม.ค. 2551
การประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 18 ม.ค. 2551
ราย ชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท. รุ่น 9,นักบริหารงานคลัง รุ่น 17,นักบริหารงานทั่วไป รุ่น 2 และบุคลากร รุ่น 16 (มท 0807.3/ว120) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2551
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 17 (มท 0807.3/ว119) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2551
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0185) 18 ม.ค. 2551
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (มท 0803/ว102) 18 ม.ค. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว101) 18 ม.ค. 2551
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (มท 0803/ว103) 18 ม.ค. 2551
การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (มท 0803/ว104) 18 ม.ค. 2551
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว106) 18 ม.ค. 2551
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (มท 0803/ว107) 18 ม.ค. 2551
<< หน้าแรก...     1020      1021      1022      1023     (1024)     1025      1026      1027      1028     ....หน้าสุดท้าย >> 1,096
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11