เทศบาลตำบล วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ ทต.วัดโบสถ์
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
  
 
 
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว6850 17 พ.ย. 2563
แจ้งเกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3578 17 พ.ย. 2563
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3580 17 พ.ย. 2563
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3552 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 พ.ย. 2563
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3551 17 พ.ย. 2563
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6891 17 พ.ย. 2563
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันออก กสว. มท 0810.2/ว3573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 17 พ.ย. 2563
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด (ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3576 17 พ.ย. 2563
ข้อหารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ด่วนมาก กม. มท 0804.5/ว3556 17 พ.ย. 2563
ขอหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6886 16 พ.ย. 2563
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ. 16 พ.ย. 2563
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 กพส. มท 0810.7/ว3557 16 พ.ย. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21002-21077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 16 พ.ย. 2563
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน (มหกรรมการอ่านแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยบนเส้นทางชีวิตวิถึใหม่) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3539 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 พ.ย. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและเป้าหมายระยะแรกตามยุทธศาสตร์ชาติ ด่วน กยผ. มท 0815.2/ว3532 13 พ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดการขยะอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3536 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 13 พ.ย. 2563
การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ NT Access ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3537 13 พ.ย. 2563
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1,135
 

 
 

 
 

 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11