หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2565  
 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมด้วยนายสันติ เพชรเนียม รองนายกเทศมนตรี นายอาดูล อ่ำปลอด รองนายกเทศมนตรี นายบรรเลง ปานมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายคำรณ สังข์สุข ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวัดโบสถ์เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย สำหรับการตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดขึ้นเพือเป็นการตรวจการเตรียมการป้องกันภัย และลดผลกระทบจากภัยพิบัติไว้ล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหารในด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต โดยในปัจจุบัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล ได้มีจำนวนพนักงาน จำนวน 17 คน รถดับเพลิง ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และรถตรวจการณ์ จำนวน 2 คัน เป็นต้น ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ถึงความ มุ่งมั่น กล้าหาญ มีจิตใจ ที่เสียสละ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน ตลอดถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์เป็นอย่างยิ่ง ตามอุดมการณ์ “พิชิตผองภัย”

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 11.08 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207