หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานตามนโยบาย No Gift Policy ให้แก่คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และนำพนักเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปฏิญาณตนดำเนินนโยบาย No Gift Policy  
 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานตามนโยบาย No Gift Policy” ให้แก่คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และนำพนักเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปฏิญาณตนดำเนินนโยบาย No Gift Policy โดยให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy เปลี่ยนการรับเป็นการให้ สรรค์สร้างองค์กรธรรมาภิบาล สร้างประโยชน์คืนสู่สังคม เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ขับเคลื่อนและสร้างการตระหนักรู้ในนโยบาย No Gift Policy แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ในนามผู้บริหารของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ขอประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และปฏิญาณว่าเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริต ทัศนคติ และค่านิยมที่ดีเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต และส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2565 เวลา 11.05 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207