หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายคำรณ สังข์สุข ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์เข้าร่วมการประชุม 10 ท่าน ลา 2 ท่าน โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564         เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ประจำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประจำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2564 ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ที่ประชุมมีมติเลือกนายเอกชัย พุทธโกศล และนายยงยุทธ จันจั่น เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 16.12 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11