หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี 2564  
 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล 1 นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการอบรมฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี  2564 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ส่งเสริมให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ หัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ” วิทยากร โดย  พระมหาประหยัด ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดกุญชรทรงธรรม หัวข้อ เรื่อง “การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม ” วิทยากร โดย  นายวิฑูรย์  วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติงานแก่พนักงาน จากหัวหน้าส่วนราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ค. 2564 เวลา 15.25 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 30 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11