หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายคำรณ สังข์สุข ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์เข้าร่วมการประชุม 12 ท่าน โดยมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ ครั้งแรกประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประจำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ที่ประชุมมีมติเลือกนายสุวุฒิ โคกพุ่ม นายไวพจน์ เรียนหมี และน.ส.ลูกคิด พันธ์ยัง เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
และคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ที่ประชุมมีมติเลือกนายธนเดช แตงน้อย นายชุติเดช กลิ่นน้อย นายอาทิตย์ ทองมั่น เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติขอให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ที่ประชุมมีมติเลือกนางสาวพนิดา ต้วนพงษ์ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
และคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโบสถ์ ที่ประชุมมีมติเลือกนายพิพัฒน รัตนกูล เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโบสถ์
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติส่งมอบไฟฟ้าและโคมไฟบริเวณเกาะกลางถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ ที่ประชุมมีมติรับมอบเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2564 เวลา 16.50 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 97 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11