หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
................................
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอวัดโบสถ์ในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวัดโบสถ์ กล่าวรายงานการเปิดโดรงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอวัดโบสถ์ในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยนางทองหล่อ สวัสดิเทพ พัฒนาการอำเภอวัดโบสถ์ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอวัดโบสถ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทรวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ เป็นประธานในพิธี ตามหลักการทรงงานด้วยศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบให้แก่ประชาชนชาวไทยน้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในครัวเรือนและชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยหน่วยงานมีการส่งเสริมการขับเคลื่อนหมู่บ้านด้วยปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับครัวเรือน รณรงค์ให้ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกครัวเรือน ทำให้พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขและพึ่งตนเองได้โดยยมีวัตถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการปลูกผักไว้กินเอง และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในครัวเรือน หมู่บ้าน และชุมชน และขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพึ่งตนเอง
การดำเนินงาน มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมแกนนำสตรีระดับตำบลด้านการเพาะปลูกผักสวนครัว
กิจกรมที่ 2 กิจกรรมขยายผลจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ระดับตำบลและขยายผลด้านการเพาะปลูกผักสวนครัวสู่ระดับหมู่บ้านและครัวเรือน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 15.32 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11