หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้ธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลตําบลวัดโบสถ์  
 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล 1 นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิด“โครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้ธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลตําบลวัดโบสถ์” ในปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศ พบว่า ปริมาณขยะที่สังคมไทยสร้างขึ้นกว่า 27.43 ล้านตันต่อปีนั้นถูกกําจัดอย่างถูกวิธีเพียง 10.45 ล้านตัน หรือราว 26% เท่านั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ จัดทําแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางประชารัฐ ประจําปี พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหาร จัดการขยะ มูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) ประกอบกับ เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ ได้จัดทําธรรมนูญ สุขภาพเทศบาลตําบลวัดโบสถ์ ฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ได้ขับเคลื่อนการจัดการขยะเรื่อยมา แต่ยังพบ ขยะที่ประชาชนทั้งส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ ถึงร้อยละ 50 ที่ไม่ได้ทําการคัดแยกเป็นสาเหตุที่ทําให้บ่อขยะของ เทศบาล เต็มเร็ว และหากไม่มีการจัดการขยะที่ดีเช่นนี้ต่อไปก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เป็นแหล่ง แพร่กระจายเชื้อโรค และส่งกลิ่นเหม็นรบกวนสุขภาพประชาชน เป็นต้น ในการนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลวัดโบสถ์จึงได้จัดทําโครงการชุมชนร่วมใจ แก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้ธรรมนูญสุขภาพ เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชน และ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และปัญหาสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตําบลวัดโบสถ์ แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องจํากัดผู้เข้ารับการอบรม โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข และ ผู้รับผิดชอบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 คน รวมเป็น 2 คน ต่อ ชุมชน รวมทั้งสิ้น จํานวน 10 คน เพื่อเป็นแกนนําในการแก้ปัญหาขยะในชุมชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 10.50 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207