หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
โครงการให้ความรู้และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในศาสนสถาน  
 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล นำโดยนายจักรพงษ์ วิจิตรพงษา พร้อมหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานดับเพลิง ออกให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยตามโครงการให้ความรู้และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในศาสนสถาน อัคคีภัยคือภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้เป็นสาธารณะภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียชีวิตทรัพย์สินและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยสามารถเผาผลาญทรัพย์สินให้เรียบร้อยในช่วงระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงและเป็นปัญหาสำคัญที่นำความสูญเสียมาให้ ซึ่งสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทได้ไม่ระมัดระวังในการใช้ไฟฟ้าจุดธูปเทียนบูชาพระ การประกอบอาหารจากแก๊สหุงต้ม และการก่อไฟซึ่งสถานที่เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักจะเป็นที่อยู่อาศัยและชุมชนที่มีความหนาแน่น อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้าและโรงมหรสพและช่วงที่มีอัคคีภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งคือช่วงฤดูที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งการป้องกันระงับอัคคีภัยจึงมีความสำคัญในการช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้องร่วมมือทั้งภาครัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันอัคคีภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนที่ควรมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยโดยการให้ความรู้แก่พระภิกษุ สามเณร ให้มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดเหตุอัคคีภัยส่งผลให้เกิดความสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นโดยมุ่งหวังให้พระภิกษุ สามเณร นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการตระหนักถึงภัยจากอัคคีภัยต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2563 เวลา 15.08 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11