หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ประกาศเจตนารมณ์ต้านทุจริต  
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ นำคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประกาศเจตนารมณ์ต้าน "ทุจริต" โดยกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระสำคัญของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ โดยใช้มาตรการ “3 ป. 1 ค.” คือ ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร่งใส นอกจากนี้ ยังได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติตลอดจนส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ สร้างจิตสำนึก ส่งเสริมค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ลดความเสี่ยงในการทุจริต

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 10.38 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11