หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2563  
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายสุขพงศ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ลากิจ 1 ท่าน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 (ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ โครงการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เวลา 16.12 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/5

ลำดับภาพที่ 2/5

ลำดับภาพที่ 3/5

ลำดับภาพที่ 4/5

ลำดับภาพที่ 5/5
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11