หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 4, 7, 8, ต.วัดโบสถ์  
 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลวัดโบสถ์ โรงพยาบาลวัดโบสถ์ และ caregiver เขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 4, 7, 8, ต.วัดโบสถ์ จำนวน 18 ราย และมอบผ้าอ้อมสําเร็จรูปผู้ใหญ่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง โดยผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพึงที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านระบาดวิทยาของการเจ็บป่วยของประชาชนจากโรคติดต่อแบบเฉียบพลันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นำมาซึ่งภาวะทุพพลภาพ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ต้องได้รับบริการดูแลแบบต่อเนื่อง ในขณะที่ศักยภาพของครัวเรือนในการดูแลผู้สูงอายุลดน้อยลงและจากขนาดครัวเรือนที่เล็ก มีการเคลื่อนย้ายของวัยแรงงานจากชนบทสู่เมืองงมากขึ้น ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น เหล่านี้คือความจำเป็นที่ต้องสร้างระบบการดูแลระยะยาว (Long Term Care, LTC) ขึ้นมารองรับระบบการดูแลระยะยาว โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ได้ร่วมกันจัดบริการสาธารณสุขและบริการสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภาวะยากลำบาก เนื่องมาจากภาวะการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่าง ๆ ตลอดจนผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน มีทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อีกั้งยังเป็นบริการสังคมเพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟู บำบัด ส่งเสริมสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

#เทศบาลตำบลวัดโบสถ์มุ่งมั่นให้บริการเพื่อประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2563 เวลา 14.04 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11