หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.  
 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ บุญยะรัตน์ รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ รองปลัดเทศบาล นักวิชาการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะกรรมการสถานศึกษาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้อแท้ ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ในโอกาสที่มาตรวจรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2562 ซึ่งการตรวจประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ โดยการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่ศูนย์พัฒนาเด็กกำหนดคือการประเมินใน 3 มาตรฐานประกอบด้วยมาตรฐานที่ 1 เรื่องของคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ส่วนผลการประเมินคุณภาพมี 5 ระดับคือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 12.33 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559