หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
 

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายสุขพงศ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม 11 ท่าน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 (ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 11.57 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559