หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  
 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล 1 สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พนักงานเทศบาล และประชาชนให้มีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย และสามารถนำองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้สำนึกที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในทุกหมู่เหล่าอีกด้วย โดยมีวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรมีการนำเสนอเรื่องราวพระปรีชาสามารถและความเสียสละของบูรพมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่ยุคการก่อตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี, กรุงศรีอยุธยา, กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเล่าถึงพระราชกรณียกิจสำคัญของพระมหากษัติย์ไทยในรัชสมัยต่างๆ เช่น การทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, การก่อตั้งกรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกในการทำสงครามเก้าทัพ เป็นต้นมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ก่อให้เกิดโครงการต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการ ซึ่งได้ช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎรในทั่วทุกพื้นที่ และต่อเนื่องถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณูปการยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อต้องการพัฒนาประเทศชาติ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนคนไทยได้มีความอยู่เย็นเป็นสุขถาวรสืบไป และการสาธิตการช่วยชีพเบื้องต้น, การทำ CPR และการวิธีการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า หรือ AED เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นในการช่วยชีพ ลดการสูญเสียหากเกิดกรณีฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลวัดโบสถ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ส.ค. 2562 เวลา 15.01 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 58 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14