หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
โครงการอบรมฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี 2562  
 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล 1 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการอบรมฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรในหน่วยงาน ประจำปี  2562 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม ส่งเสริมให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีหัวข้อการอบรม ได้แก่ หัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ” วิทยากร โดย  พระคำพล คมฺภีรญาณเมธี หัวข้อ เรื่อง “ท้องถิ่นสุจริต และโปร่งใส รับรู้ เข้าใจ เข้าถึงการปฏิบัติได้ ” วิทยากร โดย  นายวิฑูรย์  วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิษณุโลก และกิจกรรมการให้ความรู้การปฏิบัติงานแก่พนักงาน จากหัวหน้าส่วนราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2562 เวลา 11.23 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 69 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559