หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 1 นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งได้แจ้งปัญหาและความต้องการ ประเด็นพัฒนา และประเด็นทีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา และความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็น ที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา จากหน่วยต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณขยะภายในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 17.01 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 119 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559