ประกาศร่างขอบเขตและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายเรือง มีอุดร  
 

ประกาศร่างขอบเขตรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนายเรือง  มีอุดร    หมู่ที่ 4 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  ยาว 43.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  รวมพื้นผิวจราจรหักบ่อพักไม่น้อยกว่า  103.53 ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำ มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  จำนวน  41  ท่อน  และบ่อพัก 3 บ่อ หมู่ที่ 4  ตำบลท้อแท้  อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน  1  ป้าย และป้ายแจ้งเตือนการปฏิบัติงานต่างๆ (รายละเอียดแนบท้าย)

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 17.41 น. โดย คุณ โกลัญญ์ บุญป่อย

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559