หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จัดอบรม “โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยไร้เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”  
 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยไร้เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาของวัยรุ่นเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร นับเป็นปัญหาที่สังคมไทยกําลัง เผชิญและต้องรับมือกับผลกระทบมากมาย จึงเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สถิติผู้ติดเชื้อ HIVเฉลี่ย คน/วัน ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบอัตราการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ในกลุ่มวัยรุ่นสูงขึ้น พบว่า กลุ่มอายุ 15-19 ปี มีการติดเชื้อสูงเป็น 2 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุ 20-25 ปี ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เทศบาลตําบลวัดโบสถ์จึงได้จัดทําโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ปลอดภัยไร้เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนและสถานศึกษาให้เห็นความสําคัญของการป้องกันเอดส์ และเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนําเยาวชนในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนจากโรงเรียนในเขต เทศบาลตําบลวัดโบสถ์ จํานวน 140 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 70 คน อบรมระหว่างวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 13.27 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 134 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559