หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2562  
 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ นายสุขพงศ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ลากิจ 1 ท่าน โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (ที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 2 คน เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง ญัตติขอรับความเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก (ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2562 เวลา 12.22 น. โดย คุณ จักรพงษ์ วิจิตรพงษา

ผู้เข้าชม 120 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559