หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
  
 
 นายสุขพงศ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ
ประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
 


นายธงชัย บุญทั่ง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์
 
 


นายสุขพงศ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เขต 1


นางเข็มทอง เขียวหอม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เขต 1


นางสุมาลี รอดเมือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เขต 1


นายชัยยุทธ เอี่ยมภู่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เขต 1


นายอำนวย ม่วงเฟื่อง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เขต 1


นายธงชัย บุญทั่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เขต 2
 

 
 

 
 

 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11