หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก www.watbot.go.th
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง ขอบเขตพื้นที่ตลาดสดเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 14 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง (เด็กสร้างชาติ) [ 1 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
 
 
ป้องกันฯ หาคนเปลียน (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 922  ตอบ 0  
นิติกร - ว่าง (4 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1246  ตอบ 0  
 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับคณ [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 29 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วม Kick off การบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของอำเภอวัดโบส [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 33 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานตรวจความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ป [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 28 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 34 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 92 
 
 
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลและเร่งรัดรายงานแผนและผลการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2564 จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5453 ลว 6 ส.ค. 64 [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
เร่งรัดการเบิกจ่ายและการโอนงบประมาณการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท.ประจำปี งปม. พ.ศ.2564 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5454 ลว 6 ส.ค. 64 [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
เร่งรัดนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติระดับอำเภอ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 439 [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/10633 ลว. 29 ก.ค. 64 [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
แจ้ง ทน. ทม. การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 438 ลว 6 ส.ค. 64 [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู่้บริหารท้องุถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 5439 ลว. 5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น -สูง [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ที่ พล 0023.2/ว5437 ลว.5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน พ.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 437 ลว. 5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน พ.ค. 64 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5330 ลว. 2 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 5428 ลว 5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) ที่ พล 0023.3/ว 5421 ลว 5 ส.ค.64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 5420 ลว 5 ส.ค.64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ ?คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก ที่ พล 0023.3/ว 436 ลว 5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท.โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นรูปแบบออนไลน์ (ส.ค.- ก.ย 64) ที่ พล 0023.1/ว 435 ลว 5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5401 ลว 4 ส.ค. 64 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนี่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5404 ลว 4 ส.ค. 64 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5400 ลว 4 ส.ค.64 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5402 ลว 4 ส.ค. 64 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ที่ พล 0023.2/ว5268 ลว. 30 ก.ค. 64 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 71 
 
 
ประชาสัมพันธ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ฉบับภาษาอังกฤษ กศ. มท 0816.4/ว1675 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [คู่มือ DSPM ภาษาอังกฤษ]  [ 5 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน (Vaccine Information and Management System) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1672 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว1676  [ 5 ส.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1673 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 5 ส.ค. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลส่งคืนงบประมาณรายการที่หมดความจำเป็น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1674  [ 5 ส.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น ภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว1667  [ 5 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1669  [ 5 ส.ค. 2564 ]
แจ้งยกเลิกการตรวจผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง กพส. มท 0810.7/ว1668  [ 5 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10926-11001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และการอบรมผู้สัมผัสอาหาร สำหรับโรงเรียนที่มีการจัดบริการโครงการอาหารกลางวัน กศ. มท 0816.2/ว11007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 5 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10812-10887 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด กศ. มท 0816.5/ว1666 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1665 [คู่มือ]  [ 4 ส.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา สบ.พถ. มท 0807.2/ว1652  [ 4 ส.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
น้ำตาลสดตราต้นตาลคู่
วัดโบสถ์
 
 
ทต.พรหมพิราม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ โรงพยาบาลบางระกำ และ อสม ร่วมให้บริการประชาชน ในจุดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโค [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พันเสา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล.จากศาลา SML ถึงบ้านนายสำเริง ราชข [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พันเสา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. สายบ้านนายสมบูรณ์ เทแก้ว หมู่ที่ [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังวน สำนักงาน ก.พ.ร เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือส [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโณคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ตัดแต่งต้นไม้บ้านหนองบอน ม.14 [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทอง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์ [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทอง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์ [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าตาล จังหวัดพิษณุโลก ขอให้หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบ [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
อบต.หนองกุลา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Cape Seal) หน้าบ้านนางเเหลม วงโคคุ้ม เชื่อมหมู [ 6 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าตาล คณะผู้บริหาร อบต.ท่าตาลเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ที่เดินทางกลับม [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าตาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาลจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.นครไทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนครไทย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไท [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ความรู้ในการแยกกักตนเองเพื่อส [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังพิกุล สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (เอ็นบีที) ได้ดำเนินการถ่ายทำสกุ๊ปข่าว เรื่องศู [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เนินเพิ่ม ทำความสะอาดศูนย์พักฟื้นโควิด-19 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยขอเชิญชวนประดับพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกา [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านคลอง [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วัดพริก [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 


จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ หม [ 5 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 5 ส.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 25 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทำความสะอาดอาคารตลาดสดเทศบาล [ 4 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 4 ส.ค. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 100 ชุด โดยวิ [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวารสาร(หนังสือพิมพ์)ประจำหมู่บ้าน ประจำเดือน ส [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบ [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โ [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเ [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โ [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอภาพขนาด [ 19 ก.ค. 2564 ]
 
  ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จะประกาศผ่อนผันให้ขายสินค้าบนที่สาธารณะหน้าวัดท่างาม
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันเฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  ไม่เห็นด้วย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11
 

facebook
ทต.วัดโบสถ์

facebook
ทต.วัดโบสถ์
ทต.วัดโบสถ์