หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก www.watbot.go.th
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน [ 23 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่องประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการ [ 20 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 1 
 
 
 
ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยว [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 45 
ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีประมูลด้วยว [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 40 
 
 
รับโอนย้าย นักจัดการงานทะเบียนและบัตรฯ รึเปล่าคับ (9 ธ.ค. 2559)    อ่าน 778  ตอบ 1  
ป้องกันฯ หาคนเปลียน (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 991  ตอบ 0  
นิติกร - ว่าง (4 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1336  ตอบ 0  
 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ประกาศเจตนารมณ์ เจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานตามนโยบาย N [ 4 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 69 


รองนายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ [ 23 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 36 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 37 


เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมส [ 8 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 61 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 2565 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบา [ 7 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 40 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ [ 5 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 54 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ [ 5 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 60 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชกา [ 5 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 51 


เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เ [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ พล 0023.3/ว 3386 ลว 23 พ.ค.. 65 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จรายเดือนของ อปท. ที่ พล 0023.5/3389 ลว.23 พ.ค. 65 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ. เดือน เม.ย. 65 ที่ พล 0023.5/8678 ลว.23 พ.ค. 65 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
แจ้งการเปิดให้ใช้งานระบบตอบข้อความตอบคำถามให้ขอมูลในรูปแบบ Chatbot ด่วนมาก ที่ พล 0023.1/ว 347 ลว 23 พ.ค. 65  [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการ สำหรับ ขรก.ผู้ดูแลเด็ก พนง.จ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3345 ลว. 20 พ.ค.65 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 73 
อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 3358 ลว 20 พ.ค. 65 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ... ที่ พล 0023.3/ว 339 ลว 20 พ.ค.65 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดับนานาชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 338 ลว 20 พ.ค.65 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 38 
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) ที่ พล 0023.3/ว 335 ลว 20 พ.ค.65 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) ที่ พล 0023.3/ว 334 ลว 20 พ.ค.65 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม ที่ พล 0023.3/ว 333 ลว 20 พ.ค.65 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3359 ลว 20 พ.ค. 65 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 30 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ งวดที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 3351 ลว 20 พ.ค.65 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 61 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 340 ลว 20 พ.ค. 65 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
ขอเชิญเข้ารับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 337 ลว 20 พ.ค. 65  [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 100 
อบรมเครือข่ายผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 336 ลว 20 พ.ค. 65  [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 48 
ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ที่ พล 0023.4/ว 3315 ลว. 19 พ.ค. 65 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ที่ พล 0023.3/ว 3331 ลว 19 พ.ค. 65 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ พล 0023.3/ว 3323 ลว 19 พ.ค.65 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 39 
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3324 ลว 19 พ.ค. 65 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 41 
 
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
น้ำตาลสดตราต้นตาลคู่
วัดโบสถ์
 
 
อบต.วังโพรง โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าช้าง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านดง รับ - ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงไปส่งโรงพยาบาลชาติตระการ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าช้าง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าช้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านดง ทำฝายชะลอน้ำป่าชุมชน [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านใหม่ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านกลาง โครงการเฝ้าระวังการเกิดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสายใยแห่งรักรุ่งทิพย์อุปถัมถ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เนินมะปราง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ป่าแดง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการร [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่องประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเล [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าช้าง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ครั้งแรก [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.บางระกำ การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวรอ ตรวจสอบปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่เสียบปลั๊กทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อป้องกั [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ นายเพียร ไพโรจน์ นายกเทศบาลตำบลบางระกำพร้อมด้วย นายวสันต์ หงษ์กลาง รองปลัดเทศบา [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านคลอง ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยา [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับยายเชียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(เสริมผิวลาดยางแอสฟัล์ท) หมู่ที่ 4 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับยายเชียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(เสริมผิวลาดยางแอสฟัล์ท) หมู่ที่ 1 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ทับยายเชียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 


จ้างทำป้ายอะคริลิคและป้ายไวนิลฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธ [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อบรรจุผงเคมีแห้งในถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ จำนว [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อขาจับกิ่งโคมไฟแบบปรับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อไฟถนน LED โซล่าเซลล์ ALL in one ขนาด 40 w [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กระดับก่อนวัยเรียนและ [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบ [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างต่ออายุชื่อเว็บไซต์ (โดเมนเนม) 1 ปี และเช่า [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวารสาร (หนังสือพิมพ์) ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ป [ 6 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โด [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยของเทศบาลตำบลวัดโบส [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวารสาร (หนังสือพิมพ์) ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน ป [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัด [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 27 เม.ย. 2565 ]
 
  แบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง การบริหารกิจการประปาเทศบาล พ.ศ. ..... (ปิด VOTE แล้ว)
  เห็นด้วยทั้งฉบับ
  เห็นด้วยบางส่วน
  ไม่เห็นด้วย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 207
 

facebook
ทต.วัดโบสถ์

facebook
ทต.วัดโบสถ์
ทต.วัดโบสถ์