หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก www.watbot.go.th
 
 
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 23 
ประกาศเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25 [ 16 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 75 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
 
 
ป้องกันฯ หาคนเปลียน (14 ก.ค. 2559)    อ่าน 947  ตอบ 0  
นิติกร - ว่าง (4 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1275  ตอบ 0  
 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ [ 5 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 10 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ [ 5 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 5 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชกา [ 5 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 11 


เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เ [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 29 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 23 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวด [ 13 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 29 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมกับคณ [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 38 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 44 


นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์ ร่วม Kick off การบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของอำเภอวัดโบส [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 50 
 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักการตรวจสอบเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล.0023.5/ว 8569 ลว.8 ธันวาคม 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัตกการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล.0023.5/ว 8570 ลว.8 ะันวาคม 2564  [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
แผนปฏิบัติราชการายปี( พ.ศ.2565)ของกระทรวงมหาดไทย ที่ พล0023.3/ว 8588 ลว 8 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรอปท. [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) ที่ พล 0023.3/ว 8573 ลว 8 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 2 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ที่ พล 0023.3/ว 8572 ลว 8 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
คู่มือมาตรฐานหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และคู่มือแนวทางการดำเนินการเพื่อคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รัยการประกาศเกียรติคุณ ที่ พล 0023.4/ว 682 ลว 7 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.2/ว 678 ลว 1 ธ.ค. 64 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
สรุปข้อสั่งการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 ที่ พล 0023.3/ว 683 ลว7 ธ.ค. 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan-eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.3/ว 20803 ลว 7 ธ.ค.64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ที่ พล 0023.3/ว8549 ลว 7 ธ.ค.64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.2/ว 8432 ลว 1 ธ.ค. 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ พล 0023.2/ว 8553 ลว 7 ธ.ค. 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 8503 ลว 07 ธ.ค.2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 75 
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8519 ลว 7 ธ.ค. 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ พล 0023.3/ว 8508 ลว 7 ธ.ค. 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 8516 ลว 7 ธ.ค. 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 27 
การติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนและวัดผล และการใช้งานโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลของสถานศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8507 ลว 7 ธ.ค. 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8512 ลว 7 ธ.ค. 64 [ 7 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
 
 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2922  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว6828 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงส์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สน.คท. มท 0808.3/ว6816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2919  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับ กม. มท 0804.6/ว2812  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา กศ. มท 0816.3/ว2917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2914  [ 3 ธ.ค. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) สน.คท. มท 0808.3/ว2910  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21311-21315 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2909 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว166  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กศ. มท 0816.2/ว2908  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2901  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา กสธ. มท 0819.2/ว2859  [ 2 ธ.ค. 2564 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2900  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2902 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว166  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทย สล. มท 0801.2/ว2747  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2857  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปี สน.บถ. มท 0809.5/ว40  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว2858  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2860 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว2861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/21058-21133 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ธ.ค. 2564 ]
น้ำตาลสดตราต้นตาลคู่
วัดโบสถ์
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถจ.พิษณุโลก ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามแนวทางการขับเคลื่อนวาระ [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.พรหมพิราม กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.บ้านคลอง กิจกรรมทำความสะอาด กิจกรรม 5 ส. Weekly Cleaning Day ทุกสัปดาห์ การขับเคลื่อนวาระ [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 173 
ทต.บ้านคลอง ารประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง ประจำเดือนธั [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 132 
ทต.ห้วยแก้ว กิจกรรม 5 ส. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ ตัดต้นไม้ตามคำร้องขอของประชาชน [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บางระกำ พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังทอง จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สนามคลี การดำเนินการตามคำร้องของประชาชน [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง ให้บริการรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถจ.พิษณุโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำเมืองใหม่ โครงการอาสาพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนวาระ: พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.บึงระมาณ การประชุมขับเคลื่อน “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล” [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.นครไทย แจ้งเตือนสภาพอากาศระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2564 [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ เรื่องส่งงบทดลอง,งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ เรื่องส่งงบทดลอง,งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนต [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.บึงระมาณ ปฎิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เทศบาลตำบลบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จ [ 8 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
 
 


ซื้อวัสดุโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสาระการเรียนรู [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ฮีโน่ [ 2 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 1 ธ.ค. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โด [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 เคร [ 26 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โ [ 23 พ.ย. 2564 ]จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวัดโ [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า เลขทะเ [ 19 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยว [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 11 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 10 พ.ย. 2564 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลัง [ 10 พ.ย. 2564 ]
 
  ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับการที่เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ จะประกาศผ่อนผันให้ขายสินค้าบนที่สาธารณะหน้าวัดท่างาม
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  เห็นด้วย ควรผ่อนผันเฉพาะวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
  ไม่เห็นด้วย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11
 

facebook
ทต.วัดโบสถ์

facebook
ทต.วัดโบสถ์
ทต.วัดโบสถ์