หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นายสมศักดิ์ ลิ่มพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.บางระกำ   จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ 055-64-0033 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
ทต.บางระกำ   จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตง 323 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
ทต.บางระกำ   จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 82-3980 พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ 011-58-0007 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
ทต.บางระกำ   จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขตง 323 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาซ่อมแซมตามกำหนดระยะทางรถยนต์ส่วนกลาง/รถรับรอง ทะเบียน กบ ๗๙๒ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 2564
อบต.วงฆ้อง   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.วงฆ้อง   ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.หัวรอ   จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.หัวรอ   ซื้อค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.หัวรอ   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
อบต.พันชาลี   จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.วงฆ้อง   จ้างตรวจเช็คระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กฉ-7387 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.ป่าแดง   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๔๓ ตรงข้ามวัดโพนไทรงาม - ถนนชาติตระการ (สายเก่า) บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก 7 ธ.ค. 2564
อบต.บ้านดง   จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืื้นฐาน (สพฐ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 7 ธ.ค. 2564
ทต.นครไทย   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.นครไทย   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.นครไทย   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.บางระกำเมืองใหม่   จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย หมายเลขครุภัณฑ์ 442-58-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.บางระกำเมืองใหม่   จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบท่อพญานาค จำนวน 3 เครื่อง หมายเลขครุภ้ณฑ์ 630-60-0003 , 630-60-0005 และ 630-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
ทต.บางระกำเมืองใหม่   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,475
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11