หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
นางสุวัลลีย์ ชนกนำชัย
นายกเทศมนตรีตำบลวัดโบสถ์
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล วัดโบสถ์
“ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์เมืองน่าอยู่ คู่แหล่งวัฒนธรรมประเพณี
มีภูมิทัศน์สวยงามเศรษฐกิจดี ก้าวไกลการศึกษา
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเข้มแข็ง ”
วิสัยทัศน์ ทต.วัดโบสถ์
สมาชิกสภา ทต. วัดโบสถ์
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เยาวชนในชุมชน วัดโบสถ์
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว วัดโบสถ์
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
เทศบาลตำบล วัดโบสถ์
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ริมถนนพิษณุโลก – เด่นชัย เทศบาลตำบลวัดโบสถ์แต่เดิมเป็นชุมชนวัดโบสถ์ มีชื่อเรียกว่า “บ้านตาลโตนด” ด้วยเหตุผลที่มีต้นตาลขึ้นอยู่โดยทั่วไปต่อมามีการสร้างวัด และโบสถ์ ขึ้นบนฝั่งขวาของแม่น้ำแควน้อย จึงเปลี่ยนชื่อจากบ้านตาลโตนดเป็น “บ้านวัดโบสถ์” ชุมชนวัดโบสถ์จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศชองกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา
  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2500 เรียกว่า “สุขาภิบาลวัดโบสถ์” และ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาลตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เรียกว่า “เทศบาลตำบลวัดโบสถ์”
 
 
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ริมถนนพิษณุโลก - เด่นชัย ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 27 กิโลเมตร มีพื้นที่จำนวน 7,581 ไร่ 25 ตารางวา คิดเป็น 12.13 ตารางกิโลเมตร
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 8,228 คน แยกเป็น
 
ชาย  3,893 คน คิดเป็นร้อยละ 47.31
 
หญิง 4,335 คน คิดเป็นร้อยละ 52.69
  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,642 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 678 คน/ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต. ท่างาม
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต. วัดโบสถ์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต. บ้านยาง
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต. ท้อแท้  
 
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
   
0   ทะเบียนบ้านกลาง 3 8 11 3
  1   ชุมชนวัดท่างามพัฒนา 314 347 661 463  
2   ชุมชนท่างามรักถิ่นพัฒนา 281 277 558 243
  3   ชุมชนวัดปากสระพัฒนา 377 452 829 257  
4   ชุมชนเจ้าพ่อดาบเพชรพัฒนา 838 948 1,786 1,125
  7   ชุมชนหลวงพ่อโตสามัคคี 562 604 1,166 391  
8   ชุมชนวังกร่างสามัคคี 240 249 489 173
   
2   ชุมชนหลวงพ่อเพชร 45 51 96 25
  3   ชุมชนหลวงพ่อเพชร 341 383 724 276  
4   ชุมชนเทพารุ่งเรือง 417 474 891 319
   
3   ชุมชนบ้านท่างาม 172 196 368 127
  4   ชุมชนบ้านท่างาม 3 3 6 4  
11   ชุมชนบ้านวังเจ๊ก 41 43 84 32
  12   ชุมชนบ้านวังเจ๊ก 259 300 559 204  
    รวม 3,893 4,335 8,228 3,642
 
 
ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ระดับความสูงเฉลี่ย 40-50 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง
 
   
เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ อยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนชื้น จึงมีอากาศค่อนข้างร้อนตลอดปี และมีปริมาณน้ำฝนที่ค่อนข้างมากในฤดูฝน ภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ( กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ) มีอากาศค่อนข้างร้อนและมีฝนตกบ้างเป็นเวลาสั้นๆ ดังนั้นจึงมีประเพณีสงกรานต์เพื่อคลายความร้อนขึ้น อุณหภูมิเฉลี่ย 30.5 C ( 86.9 F )
 
ฤดูฝน ( มิถุนายน - ตุลาคม ) มีอากาศค่อนข้างชื้นและมีฝนตกมาก เป็นช่วงที่เตรียมทำการเพาะปลูก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 198.5 มิลลิเมตร
 
ฤดูหนาว (พฤศจิกายน – มกราคม) อากาศค่อนข้องอบอุ่นและเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป ไม่มีฝนตกในฤดูหนาวนี้ เป็นช่วงที่เหมาะต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากในแถบภูเขา มีอากาศหนาวเย็น และมีดอกไม้ที่สวยงามบนภูเขามากมายอุณหภูมิเฉลี่ย 26.4 C ( 79.2 F )
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะทำนาข้าว
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 25 พ.ค. 2559

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-361-097 ต่อ 11